Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Baltica Design
obowiązująca od 01.01.2020
balticadesign.com
("Sklep")


I Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady prywatności, takie jak zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem balticadesign.com
(„Sklep”), stanowiącego własność  stanowiącego własność Good Idea Grzegorz Skrzypczak, ul. Przyrodnicza 7, 58-250 Pieszyce, NIP: 8822041816.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Good Idea Grzegorz Skrzypczak, ul. Przyrodnicza 7, 58-250 Pieszyce, NIP: 8822041816., właściciel Sklepu, zwany dalej „Administratorem”.

3. Użytkownikiem Sklepu jest każdy klient, czyli podmiot, który skorzystał z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, na podstawie Regulaminu Sklepu, którego częścią integralną jest niniejsza Polityka prywatności.

 II Zakres zbieranych danych

1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, dokonania rejestracji w Sklepie oraz realizacji pozostałych usług określonych w Regulaminie Sklepu.

2. Zakres zbieranych danych obejmuje:

a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) adres do kontaktu
d) adres dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj)
e) numer telefonu
f) dane logowania
g) datę urodzenia

III Cel przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

a) realizacji usług zgodnie z Regulaminem Sklepu, m.in. realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, wystawienie faktury, obsługi reklamacji;
b) rejestracji konta w Sklepie
c) przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych
d) statystycznym i archiwizacyjnym
e) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa
f) egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu Sklepu oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom; 

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko i wyłącznie we wskazanych powyżej celach.

3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Sklepu.

IV Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

1. Administrator, co do zasady nie udostępnia osobom, ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, na żądanie uprawnionych podmiotów lub kiedy jest to niezbędne do realizacji usług.

2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą uzyskać podmioty, z których usług korzysta Administrator. W takich przypadkach Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych

3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V Uprawnienia Użytkownika

1. Dane osobowe Użytkowników zbierane i przechowywane są w siedzibie Administratora.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania danych osobowych, które jego dotyczą
c) usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe
f) prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie

3. Realizacji uprawnień, których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

a) osobiście w siedzibie Administratora: 
b) drogą pocztową na wskazany powyżej adres lub
c) drogą mailową na adres info@balticadesign.com
d) za pośrednictwem konta Użytkownika Sklepu

4. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

VI Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do należytego wykonania usługi w ramach Sklepu, zgodnie z celem wskazanym w pkt. III.

2. Po tym czasie dane osobowe Użytkowników będą usuwane lub anonimizowane, w taki sposób, że nie będzie możliwe wskazanie tożsamości Użytkownika.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane dłużej, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest konieczne do wyegzekwowania roszczeń cywilno-prawnych Administratora w stosunku do Użytkownika.

VII Ochrona danych osobowych Użytkowników

1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz aktami wykonawczymi.
2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń takich jak udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym.

VIII Zmiany Polityki prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wynikać one będą z przepisów prawa lub zmian wprowadzanych w Sklepie.
2. O planowanej zmianie oraz terminie obowiązywania Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – za pośrednictwem konta.

IX Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres:

Good Idea Grzegorz Skrzypczak 

ul.Bukowa 3 43-332 Pisarzowice

z dopiskiem „ochrona danych osobowych”
lub
na adres mailowy: info@balticadesign.com

PLIKI COOKIES
Nasz Sklep, tak samo jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Czym są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. 

Do czego używamy ciasteczek?
C używa ciasteczek w różnych celach: głównie po to, by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl